JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

 

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000007

URBROJ: 2198/01-5-19-0002

Zadar, 20.03.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., HR-10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 37

 

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), na katastarskim česticama 2208/1, 10906, 10902, 10890, 9344/4, 2288/9, 2288/10, 2287/4, 2287/6, 2287/5, 2287/1, 2286/1, 837/6, 837/5, 847/2, sve k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.04.2019. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.