Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000097

URBROJ: 2198/01-5-19-0008

Zadar, 14.02.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŽIVKO ŽIVKOVIĆ, HR-23000 ZADAR, ULICA ANDRIJE HEBRANGA 6A

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na katastarskim česticama 352 i 351/3 k.o. Diklo (Kožino).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.03.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJ ODSJEKA

Ruđer Bošković, dipl.ing.građ.