JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000173

URBROJ: 2198/01-5-19-0003

Zadar, 09.01.2019.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

VODOVOD d.o.o., HR-23000 Zadar, Špire Brusine 17

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (korištenje voda), 2. skupine - na katastarskoj(im) čestici(ama) br. 757/2, 766/1, 767/1, 2334/3, 9344/15, 9346/6, 9346/15, 10889, 10890, 10892, 10902, 10940, 10941, 10943, 2330/1 sve k.o. Zadar u Zadru, MO Belafuža - ulice fra. Grge Martića, Branimira Gušića, Gospe maslinske, Hrvatskih književnika, Put Nina,

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.01.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Sarag -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.