JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000125

URBROJ: 2198/01-5-19-0007

Zadar, 04.01.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

JADRE STRIKA, HR-23000 ZADAR, ZORE DALMATINSKE 4A

SANJA STRIKA, HR-23000 ZADAR, ADMIRALA J. ŠUBIĆA OD CEZANA 23

ANDRIJANA ZDRILIĆ, HR-23001 BRIŠEVO, UL.SAMOSTALNE SATNIJE BRIŠEVO 24

 

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine - dvije stambene jedinice, BRP 348,33 m2 na novoformiranoj građevnoj čestici novoformirana k.č. 3027/11 koja je nastala od dijelova k.č. 3027/1 i k.č. 9351/2 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 16.01.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a, prvi kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.