JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/17-01/000331

URBROJ: 2198/01-5-18-0003

Zadar, 10.10.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ODVODNJA d.o.o. , HR-23000 Zadar, Hrvatskog Sabora 2D

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda --razdjeljni sustav odvodnje sekundarna fekalna kanalizacijska mreža u Petrčanima  -2.A. FAZA (središnji dio donjih Petrčana) ,

na  k.č. 83, 1006/2 ,1463,1472,1479/2,1492/3,1494, 2829, 1505, 1515, 1526, 1537, 1547, 1551, 1552/1, 1552/3, 1553, 1570, 1584, 1593, 1605, 1659, 1687, 1693, 1695, 1696, 1701, 1780, 1781, 1884, 1902, 1991, 2827. k.o. Petrčane Petrčane,.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.10.2018 u 13:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a /na katu zgrade tržnice/.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.