JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000107

URBROJ: 2198/01-5-18-0011

Zadar, 17.09.2018.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

FILIP ZUBČIĆ, HR-23000 ZADAR, MARINA DRŽIĆA 6

- dostavlja se

1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama: k.č. 1871/1, k.č. 1852, k.č. 1850/8, k.č.1855, k.č. 1865/5 sve k.o Zadar koje neposredno graniče s nekretninama k.č.br. 1856/1 i k.č.br.1856/2  o. Zadar, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine na građevnoj čestici 1856/1 koja se formira od katastarskih čestica 1856/1 i 1856/2 k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.10.2018 u 08:30 sati, na lokaciji – Grada Zadra, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar, I kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.