Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-05/000118

URBROJ: 2198/01-5-18-0004

Zadar, 10.09.2018.godine

Vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava  na nekretninama  od kojih se formira građevna čestica

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BRANKO ŠKARA, HR-23000 ZADAR, PUT VUKIĆA 10

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za stambene namjene , na katastarskim česticama k.č.br. 5695/1(dio), k.č.br. 5695/2(dio), k.č.br. 5695/3, k.č.br. 5697/2 i k.č.br. 5697/12 (dio) k.o. Zadar .
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.09.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ozrenka Kamber, ing.građ.