Javni poziv -Savjet mladih
Javni poziv -Savjet mladih

Na temelju odredbe čl. 5. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 9/14) dana 26. siječnja 2018. godine, Gradsko vijeće Grada Zadra,     o b j a v l j u j e

 J A V N I  P O Z I V za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Zadra i njihovih zamjenika