JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra
JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10, 143/12, 152/2014, 81/15 - službeni pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 940-01/22-01/93, URBROJ: 2198/01-2-22-5 od 28. srpnja 2022. godine, Gradonačelnik Grada Zadra raspisuje

 JAVNI NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

  1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Zadra i to:

- dio kat.čest. broj 4254/12 u površini od 45 m2, (nova oznaka 4254/33) k.o. Zadar, prikazan na Geodetskom situacijskom nacrtu stvarnog stanja izrađenom po firmi ACES d.o.o. Zadar dana 27. svibnja 2022. godine, s početnom cijenom od 31.500,00 kuna

  1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na žiro račun IBAN HR 5924070001852000009, model HR26, poziv na broj 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.
  2. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.
  3. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.
  4. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 10. ovog javnog natječaja.

Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

6. S obzirom da je predmet natječaja dio nekretnine, za točnu identifikaciju dijela zemljišta koji je predmet prodaje, može se izvršiti uvid u dokumentaciju u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.

7. Pisana ponuda iskazuje se isključivo u kunskom iznosu, a uz ponudu obvezno je dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičku osobu, odnosno izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana zaključenja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

  1. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.
  1. Rok za dostavljanje ponuda iznosi 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1,

„Prodaja nekretnina“ - NE OTVARATI!, s naznakom broja čestice.

  1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da predmetni Javni natječaj poništi bez posebnog obrazloženja.

 

 

                                                                                                  

                                                                                                  GRADONAČELNIK

 

                                                                                                        Branko Dukić