JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ZADRA

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11,  90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15) i  članka 3. i 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima (“Glasnik Grada Zadra”, 16/09 i 15/14),  Gradonačelnik Grada Zadra, objavljuje

JAVNI    NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE POSLOVA OBVEZNE PREVENTIVNE DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE NA PODRUČJU GRADA ZADRA

 

 1. Predmet natječaja je povjeravanje poslova obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije na području Grada Zadra.
 2. Obavljanje poslova iz točke 1. povjerava se pravnim ili fizičkim osobama temeljem ugovora.
 3. Poslovi iz točke 1. povjeravaju se na rok od četiri godine.
 4. Natječajna dokumentacija se može preuzeti u Gradu Zadru, Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti, Narodni trg 1, soba br. 1,  svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda, uz predočenje uplatnice na iznos od 200,00 kn u korist Proračuna Grada Zadra, račun HR5924070001852000009 poziv na broj 68 7706-OIB ponuditelja;                                        
 5. Ponuda mora sadržavati:
  a) naziv i točnu adresu ponuditelja,
  b) izvornik ili ovjerena preslika isprave o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar,
  c) dokaz da ima potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje, opremu i ostale uređaje, sposobnost vođenja posla, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled, te odgovarajuće zaposleno osoblje kako bi mogao ispuniti ugovor,
  d) dokaz o uspješnosti poslovanja: BON 1 i BON2 za pravne, BON 2 za fizičke osobe,
  e) reference do sada obavljenih poslova,
  f) jamstvo za ispunjenje ugovora; bjanko zadužnice na iznos od 500.000,00 kuna (5 x 100.000,00 kn), ovjerene kod javnog bilježnika,
  g) dokaz o ispunjenju svih obveza plaćanja prema Gradu Zadru, te poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj,
  h) dokaz da ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet godina.
  i) troškovnik radova popunjen i ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja.
  j) prijedlog ugovora ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja.

 

Sadržaj ponude od a) do j) mora biti izrađen prema uputama iz dokumentacije za nadmetanje.

 

 1. Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave u Zadarskom listu i Večernjem listu.
 2. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD  ZADAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja obvezne preventivne dezinsekcije i deratizacije

Narodni trg 1, 23 000 ZADAR

s naznakom  "NATJEČAJ – DDD - NE OTVARAJ "

 1. Nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.
 2. Otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo dana 28. prosinca 2016. godine u 13,00 sati, u Maloj vijećnici, Narodni trg 1, Zadar.

    Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni  predstavnici.

 1. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja čiji zbroj jediničnih cijena bude najniži.
 2. Obavijest o odabiru najpovoljnijeg podnositelja ponude, dostavit će se svim sudionicima javnog natječaja, u roku od osam dana od dana izbora.
 3. Temeljem odluke o izboru, s odabranim podnositeljem ponude Gradonačelnik Grada Zadra sklopit će ugovor o povjeravanju poslova.
 4. Grad Zadar zadržava pravo da ne sklopi ugovor ni s jednim podnositeljem ponude.

 GRAD ZADAR

GRADONAČELNIK 

Božidar Kalmeta, dipl.ing.