JAVNI NATJEČAJ ZA POVJERAVANJE POSLOVA BOŽIĆNOG UKRAŠAVANJA GRADA ZADRA

Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine”, br. 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13,  153/13 i 147/14) i članka 3., 19. i 20. Odluke o komunalnim djelatnostima (“Glasnik Grada Zadra”, 16/09 i 15/14),  Gradonačelnik Grada Zadra, objavljuje

JAVNI    NATJEČAJ

ZA POVJERAVANJE POSLOVA

BOŽIĆNOG UKRAŠAVANJA GRADA ZADRA

1. Predmet natječaja je povjeravanje poslova božićnog ukrašavanja gradskih prostora, ulica i trgova na području Grada Zadra. Poslovi obuhvaćaju dobavu, izradu, održavanje, postavljanje, spajanje na elektro-mrežu, odpajanje, demontažu, prijevoz i skladištenje dekorativnih elemenata, ukrasnih parangala, vijenaca, vinjeta i ostalih elemenata dekorativnog fonda te evidenciju preuzete opreme i novonabavljene opreme.

2. Obavljanje  poslova iz točke 1. povjerava se pravnim  ili fizičkim osobama temeljem ugovora.

3.  Poslovi se povjeravaju na rok od četiri godine.

4.   Natječajna dokumentacija se može preuzeti u Gradu Zadru, Upravnom odjelu za  komunalne djelatnosti, Narodni trg 1, soba br. 11,  svakog radnog dana do isteka roka za podnošenje ponuda, uz predočenje uplatnice na iznos od 200,00 kn u korist Proračuna Grada Zadra, račun HR5924070001852000009 poziv na broj 68 7706-OIB ponuditelja;                                   

5.  Ponuda mora sadržavati:

a)     naziv i točnu adresu ponuditelja,

b)    ispravu o upisu u poslovni, sudski (trgovački), strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar,

c)     dokaz da ima potrebnu stručnu i tehničku sposobnost i znanje, opremu i ostale uređaje, sposobnost vođenja posla, pouzdanost, iskustvo i poslovni ugled, te odgovarajuće zaposleno osoblje kako bi mogao ispuniti ugovor,

d)    dokaz o uspješnosti poslovanja: BON 1 i BON2 za pravne,  BON 2 za fizičke osobe,

e)     reference do sada obavljenih poslova,

f)     jamstvo za ispunjenje ugovora; bjanko zadužnice na iznos od 500.000,00 kuna (5 x 100.000,00 kn), 

g)    dokaz o ispunjenju svih obveza plaćanja prema Gradu Zadru, te  poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj,

h)    dokaz da ponuditelj ili osoba ovlaštena za zastupanje ponuditelja nije pravomoćno osuđena za kaznena djela protiv gospodarstva u posljednjih pet       godina.

i)      troškovnik radova popunjen i ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja.

j)      prijedlog ugovora ovjeren potpisom i pečatom ponuditelja.

6.   Rok za podnošenje ponuda je 15 dana od dana objave u "Zadarskom listu " i " Večernjem listu".

7.   Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici na adresu

GRAD  ZADAR

Povjerenstvo za provedbu natječaja božićnog ukrašavanja

Narodni trg 1, 23 000 ZADAR

s naznakom  "NATJEČAJ –BOŽIĆNO UKRAŠAVANJE - NE OTVARAJ "

  1. Nepravovremeno pristigle ponude neće se razmatrati.
  2. Javno otvaranje ponuda izvršit će Povjerenstvo, dana 8. rujna 2015., u 13,00 sati, u Maloj vijećnici, Narodni trg 1, Zadar.

Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni  predstavnici uz predočenje punomoći za zastupanje ponuditelja.

  1. Najpovoljnija ponuda je prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja čiji zbroj svih jediničnih cijena iz troškovnika bude najniži.
  2. Obavijest o odabiru najpovoljnijeg podnositelja ponude, dostavit će se svim sudionicima   javnog natječaja, u roku od osam dana od dana izbora.
  3. Temeljem odluke o izboru, s odabranim podnositeljem ponude, Gradonačelnik Grada Zadra, sklopit će ugovor o povjeravanju poslova.
  4. Grad Zadar zadržava pravo da u skladu sa svojim interesom, ne sklopi ugovor ni s jednim    podnositeljem ponude.

 

GRAD ZADAR

GRADONAČELNIK