Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini
Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini

      Na temelju Statuta  Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ br. 9/09, 28/10, 3/13, 9/14 i 2/15 – pročišćeni tekst), i članka 6. Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima iz Proračuna Grada Zadra  („Glasnik Grada Zadra“ broj 11/15) objavljuje se sljedeći

Javni natječaj za odabir projekata/programa u zdravstvenoj zaštiti i socijalnoj skrbi u 2017. godini

I.

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje prijava programa/projekata javnih potreba iz područja socijalne i psihosocijalne skrbi, zdravstvene zaštite, promicanja vrijednosti Domovinskog rata te potpore sudionicima i stradalnicima Domovinskog rata i II. svjetskog rata koji će se (su)financirati iz Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu u razdjelu gradske uprave za Socijalnu skrb i zdravstvo.

           Prijave programa/projekata podnose se za sljedeća područja, odnosno ciljane skupine korisnika programa:

 1. Socijalnu i psihosocijalnu zaštitu građana, a osobito skrb za:
  • djecu i mladež s rizičnim ponašanjem
  • obitelji u riziku od siromaštva i socijalne isključenosti
  • osobe s invaliditetom
  • kronično bolesne osobe
  • osobe starije životne dobi
  • žrtve i počinitelje obiteljskog nasilja
  • beskućnike i druge marginalne skupine građana
 2. Zaštitu zdravlja građana, a osobito:
  • promicanje zdravlja, zdravstveni odgoj i zdravstveno prosvjećivanje
  • prevenciju i suzbijanje zlouporabe sredstava ovisnosti i drugih rizičnih ponašanja kod mladih
  • prepoznavanje razvojnih poteškoća u prvim godinama života djece te pravovremena intervencija i pomoć djeci i njihovim roditeljima
  • prevenciju i suzbijanje ozljeđivanja i invaliditeta
 3. Skrb za hrvatske  branitelje i promicanje vrijednosti Domovinskog rata i II. svjetskog rata:
  • očuvanje temeljnih vrijednosti i dostojanstva Domovinskog rata
  • pružanje psihosocijalne pomoći stradalnicima i sudionicima iz Domovinskog rata kao i članovima njihovih obitelji
  • zaštita sudionika i stradalnika svjetskog rata i članova njihovih obitelji
  • pomoć stradalnicima i žrtvama komunističkog režima
 4. Volonterstvo:
  • programi koji potiču razne oblike volonterskih  aktivnosti  te doprinose promociji volonterstva u lokalnoj zajednici.

III.

          Pravo sudjelovanja na natječaju imaju udruge, društveno-humanitarne organizacije te ustanove i druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti, koje imaju sjedište na području grada Zadra, registrirane za jedno od navedenih područja društvenih djelatnosti te koje ispunjavaju svojstva prihvatljivih ponuda, sukladno Uputama za prijavitelje i Dokumentaciji za provedbu natječaja.

IV.

       Kriterij za odabir programa/projekta, mogući iznosi financiranja, modeli plaćanja i ostale odredbe bitne za prijavu programa/projekata sadržane su u Dokumentaciji za provedbu natječaja.

V.

      Dokumentacija za provedbu natječaja (Pravilnik o financiranju javnih potreba sredstvima iz Proračuna Grada Zadra, Upute za prijavitelje projekta/programa, Obrasci za prijavu projekta/programa i Obrasci za izvješćivanje o provedbi projekta/programa) dostupna je na mrežnim stranicama Grada Zadra www.grad-zadar.hr  i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

VI.

        Prijave programa/projekata dostavljaju se u zatvorenoj omotnici na adresu: GRAD ZADAR, Upravni odjel za socijalnu skrb i zdravstvo, Narodni trg 1, 23000 ZADAR, s naznakom „Natječaj za financiranje programa i projekata iz područja socijalne skrbi i zdravstva u 2017. godini – ne otvarati“.

          Prijave se mogu podnositi i neposredno u pisarnici Grada Zadra na istoj adresi.

        Krajnji rok za dostavu prijedloga programa/projekata je 10. veljače 2017. godine do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

       Prijave koje pristignu nakon navedenog roka, prijave koje nisu u skladu s odredbama natječajne dokumentacije te prijave neovlaštenih predlagatelja neće se razmatrati.

        Rezultati natječaja bit će objavljeni na mrežnim stranicama Grada Zadra, www.grad-zadar.hr, u roku od 15 dana od dana donošenja odluke Gradonačelnika o odabiru programa/projekata.

KLASA: 402-01/17-01/04

URBROJ: 2198/01-14-17-1

U Zadru, 9. siječnja 2017.  

PROČELNIK

Mario Pešut, prof.