Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN br. 125/11) i članka 4. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Glasnik Grada Zadra br.­­­­­­ 1/12) i na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, klasa: 372-01/12-01/18, ur.broj: 2198/01-1/4-12-10, od 12. ožujka 2012.g., Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

 

R.b. Lokacija Površina (m2) Djelatnost (namjena) Početna cijena (EUR/m2 mjesečno) Rok /god/ Iznos jamčevine
1. Borelli 7 62 - trgovina na malo obućom i proizvodima od kože; 20 EUR/m2 2 28.300,00 kn
2. E. Kotromanić 7 36 - trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima; - trgovina na malo odjećom; - trgovina na malo obućom i proizvodima od kože; - suvenirnica; - trgovina na malo delikatesnim proizvodima; - ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama: 20 EUR/m2 2 16.400,00 kn
3. J. Č. Čuke 3 68 - trgovina na malo tekstilom; - trgovina na malo obućom i proizvodima od kože; - frizerski salon i salon za uljepšavanje; - putnička agencija; - trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama; - pripremanje i usluživanje hrane i pića; - cvjećarnica; - ured za medije, izdavalaštvo i nakladništvo; 6 EUR/m2 2 9.300,00 kn
4. Stomorica 5 43 - pripremanje i usluživanje hrane i pića; 20 EUR/m2 2 19.600,00 kn
5. Široka ulica 24 137 - trgovina na malo odjećom, obućom i proizvodima od kože; 12 EUR/m2 2 37.500,00 kn
6. Š. Brusine 12 36 - trgovina na malo odjećom; - trgovina na malo obućom i proizvodima od kože; - ostala trgovina na malo prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama; - frizerski salon i salon za uljepšavanje; 20 EUR/m2 2 16.400,00 kn

1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama, koje su registrirane zaobavljanje djelatnosti za koje se natječu.

2. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

a) Ime i prezime ponuditelja, odnosno tvrtke s adresom, sjedištem, te broj žiro-računa za povrat jamčevine;

b) Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine prema iznosu u tablici, na žiro-račun PRORAČUN GRADA ZADRA (broj žiro-računa kod OTP banke d.d. Zadar, 2407000-1852000009) sa svrhom uplate “Jamčevina”. za fizičku osobu poziv na broj 26 7811-051-OIB, za pravnu osobu poziv na broj 26 7811-051-OIB. Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu.

Ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se pristupi postupku javnog otvaranja ponuda.

c) Dokaz (u originalu ili ovjereni preslik) iz sudskog registra (Rješenje o upisu u sudski registar sa svim prilozima) za trgovačko društvo ili ustanovu, preslik obrtnice, preslik osobne iskaznice, ako se radi o fizičkoj osobi;

d) Dokaz o uspješnosti poslovanja (BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno odgovarajuća potvrda banke) za pravne osobe, te BON-2 (SOL-2) za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana, od objave natječaja;

e) Dokaz o podmirenim dospjelim obvezama plaćanja poreza i doprinosa za zdravstveno i mirovinsko osiguranje u Republici Hrvatskoj (Potvrda porezne uprave u originalu ili ovjerenom presliku, ne starija od 30 dana, od dana objave natječaja)

f) Ponuditelji koji se natječu, pravna ili fizička osoba, moraju po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema Gradu Zadru do trenutka javnog otvaranja ponuda.

Osobe koje su bile odgovorne osobe u društvima, uprava društva/predsjednik uprave, osobe i pravne osobe osnivač/suosnivač u drugim pravnim osobama koje imaju dospjelih obveza prema Gradu Zadru, da bi bili sposobni ponuditelji, moraju imati podmirene dospjele obveze prema Gradu Zadru s osnova tih društva, do trenutka javnog otvaranja ponuda;

3. Pravo na zakup poslovnog prostora ima natjecatelj, koji ispunjava uvjete iz natječaja, te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

4. Ponude za natječaj upućuju se u pisanom obliku Povjerenstvu za provedbu natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR klasa: 372-01/12-01/18, ur. broj: 2198/01-5/1-12-9, NE OTVARATI”, na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, bez obzira na način dostave, rok za dostavu ponuda je najkasnije do datuma i sata javnog otvaranja ponuda.

5. Ponuda mora biti izražena u apsolutnom iznosu u EUR-ima, odnosno protuvrijednost u kunama (prema srednjem tečaju HNB-a na dan objave natječaja), i to za m2 mjesečno.

6. Za poslovne prostore za koje je utvrđeno više djelatnosti (namjena), najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja ugovora o zakupu mora se pismenom izjavom odlučiti samo za jednu djelatnost (namjenu), od ponuđenih po javnom natječaju.

7. Za poslovne prostore pod rednim brojem 1., 2., 4., 5. i 6., najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu dužan je dostaviti kao osiguranje plaćanja bezuvjetnu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv, u iznosu zaduženja za zakup za 1 (jednu) godinu ili platiti unaprijed zakupninu za jednu godinu, te dostaviti bjanko zadužnice u iznosu zaduženja za zakup za drugu godinu ugovorenog razdoblja, radi osiguranja plaćanja zakupnine solemnizirane kod javnog bilježnika.
Ukoliko isti to ne ispuni u roku označenom u točki 11. ovog Natječaja, smatra se da je odustao od poslovnog prostora, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni prostor javni natječaj će se ponoviti.

8. Za poslovni prostor pod rednim brojem 3., najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu, dužan je dostaviti bjanko zadužnice u iznosu zaduženja za zakup za ugovoreno razdoblje, radi osiguranja plaćanja zakupnine, solemnizirane kod javnog bilježnika.

9. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava.

10. Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za poslovni prostor za koji se natječe. Ako se ponuditelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je prostor potrebito dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici, te ponovo uplatiti jamčevinu prema iznosu u tablici.

11. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku od 10 (deset) dana od dana primitka Odluke o dodjeli poslovnog prostora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o zakupu poslovnog prostora u naznačenom roku, smatra se da je odustao od istog, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor, javni natječaj će se ponoviti.
Najpovoljniji ponuditelj kojem bude dodijeljen poslovni prostor, dužan ga je staviti u funkciju u skladu s Odlukom Povjerenstva o dodjeli poslovnoga prostora u zakup;

12. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 28. ožujka 2012. godine, u 13 sati u Velikoj vjećnici, Narodni trg 1.

13. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.

14. O rezultatima izbora sudionici će biti izvješćeni najkasnije u roku od 30 dana, od dana javnog otvaranja ponuda.

15. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava, sukladno odredbi čl. 4. st.3. Zakona o zakupu i kuporodaji poslovnoga prostora, a na trošak zakupnika kod Javnog bilježnika.

16. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja, u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

GRADONAČELNIK GRADA ZADRA