JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora
JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

               Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN bri 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 3. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (Glasnik Grada Zadra br.­­­­­­ 1/12) i na temelju Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 372-01/20-01/13, URBROJ: 2198/01-2-20-13, od 16. lipnja 2020.g., Gradonačelnik Grada Zadra objavljuje sljedeći

JAVNI NATJEČAJ za davanje u zakup poslovnih prostora

 

 

 

R.b.

 

 

 

 

Lokacija

 

 

Površina (m2)

 

 

  Djelatnost

Početna cijena (EUR/m2 mjesečno) – bez uračunatog PDV-a

 

 

Rok /god/

 

 

Iznos jamčevine

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Borelli 1

 

 

 

 

 

 

17

-         Trgovina na malo autohtonim prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (maslinovo ulje, vino, pršut, sir…  kušaonica);

-         Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama;

-         Cvjećarnica;

-         Galerija slika;

 

 

 

 

 

35 EUR/m2

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

16.700,00 kn

 

 

 

2.

 

 

 

Borelli 3

 

 

 

 

22

-         Galerija slika;

-         Cvjećarnica;

-         Trgovina na malo autohtonim prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (maslinovo ulje, vino, pršut, sir…  kušaonica);

 

 

 

20 EUR/m2

 

 

 

5

 

 

 

12.400,00 kn

 

3.

 

Don I. Prodana 7

 

33

-         Uredska djelatnost;

-         Galerija slika;

-         Cvjećarnica;

 

8 EUR/m2

 

5

 

7.400,00 kn

 

4.

 

Don I. Prodana 7

 

19

-         Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama;

 

 12 EUR/m2

 

5

 

6.400,00 kn

 

5.

 

Istarska obala 1

 

74

 

-         Uredska djelatnost;

 

9 EUR/m2

 

5

 

18.700,00 kn

 

6.

 

Istarska obala 1

 

125

 

-         Uredska djelatnost;

 

9 EUR/m2

 

5

 

31.600,00 kn

 

7.

J. Barakovića 4

Ukupno 103, od čega je 67 vlasništvo Grada Zadra, a ostalo u vlasništvu suvlasnika

 

-         Bankarska djelatnost;

-         Trgovina na malo obućom i proizvodima od kože u specijaliziranim prodavaonicama;

 

25 EUR/m2

 

5

 

72.400,00 kn

 

 

 

8.

 

 

 

J. M. Dalmatinca 3

 

 

 

82

-         Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama;

-         Cvjećarnica;

-         Galerija slika;

-         Trgovina na malo autohtonim prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (maslinovo ulje, vino, pršut, sir…  kušaonica);

 

 

 

 12 EUR/m2

 

 

 

5

 

 

 

27.700,00 kn

 

9.

J. M. Dalmatinca 4

 

27

 

-         Uredska djelatnost;

 

 

9 EUR/m2

 

5

 

6.800,00 kn

 

10.

 

Mali Iž, Uvala Knež

 

60

-         Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama;

 

 1 EUR/m2

 

5

 

 1.700,00 kn

 

11.

 

MO Veli Iž

 

71,03

-         Pripremanje i usluživanje pića;

 

 1 EUR/m2

 

5

 

 2.000,00 kn

 

 

12.

 

 

S. Radića 18

 

 

10,45

-         Galerija slika;

-         Ured;

-         Trgovina na malo;

-         Fotokopiranje i izrada ključeva;

-         Postolarska djelatnost;

 

 

12 EUR/m2

 

 

5

 

 

3.500,00 kn

 

 

 

 

13.

 

 

 

 

Š. Brusine 8

 

 

 

 

21

-         Galerija slika;

-         Cvjećarnica;

-         Trgovina na malo u specijaliziranim prodavaonicama;

-         Trgovina na malo sunčanim i dioptrijskim naočalama – optika;

-         Trgovina na malo autohtonim prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (maslinovo ulje, vino, pršut, sir…  kušaonica);

 

 

 

 

27 EUR/m2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

16.000,00 kn

 

 

 

 

14.

 

 

 

 

 

V. Papafave 3

 

 

 

 

17

-         Cvjećarnica;

-         Galerija slika;

-         Ured;

-         Frizerski salon i salon za uljepšavanje;

-         Trgovina na malo autohtonim prehrambenim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama (maslinovo ulje, vino, pršut, sir…  kušaonica);

 

 

 

 

15 EUR/m2

 

 

 

 

5

 

 

 

 

7.200,00 kn

 

1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju pripada pravnim i fizičkim osobama, koje su registrirane za obavljanje djelatnosti za koje se natječu.

2. Ponuda za sudjelovanje u natječaju mora sadržavati:

a) Ime i prezime ponuditelja, odnosno tvrtke s adresom, sjedištem, te broj žiro-računa - IBAN za povrat jamčevine.

b) Dokaz o izvršenoj uplati jamčevine prema iznosu u tablici, na račun GRADA ZADRA HR5924070001852000009, sa svrhom uplate “Jamčevina”, poziv na broj HR26 7811-051-OIB. Ponuditeljima koji ne budu izabrani, jamčevina će biti vraćena, a jamčevina osobe čija ponuda bude prihvaćena će se zadržati i obračunati u zakupninu. Najpovoljniji ponuditelj gubi pravo na povrat jamčevine, ukoliko povuče ponudu nakon što se pristupi postupku javnog otvaranja ponuda.

c) Dokaz (u originalu ili ovjereni preslik) i to iz sudskog registra (Izvadak o upisu u sudski registar) za trgovačko društvo ili ustanovu, odnosno Izvadak iz obrtnog registra, ako se radi o fizičkoj osobi, ne stariji od 30 dana, od dana raspisivanja ovog Natječaja.

d) Dokaz o uspješnosti poslovanja - originalni obrazac BON-1 i BON-2, ne stariji od 30 dana od dana objave natječaja, odnosno odgovarajuća potvrda banke za pravne osobe, te originalni obrazac BON-2 (SOL-2) za fizičke osobe, ne stariji od 30 dana, od objave natječaja, odnosno potvrda o nemogućnosti izdavanja navedenih isprava.

e) Dokaz o podmirenim dospjelim obvezama prema državnom proračunu, s osnova javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi nadležna Porezna uprava (Potvrda porezne uprave u originalu ili ovjerenom presliku, ne starija od 30 dana, od dana objave natječaja).

f) Ponuditelji koji se natječu, pravna ili fizička osoba, moraju po svim osnovama imati podmirene dospjele obveze prema Gradu Zadru do trenutka javnog otvaranja ponuda. Osobe koje su bile odgovorne osobe u društvima, uprava društva/predsjednik uprave, osobe i pravne osobe osnivač/suosnivač u drugim pravnim osobama koje imaju dospjelih obveza prema Gradu Zadru, da bi bili sposobni ponuditelji, moraju imati podmirene dospjele obveze prema Gradu Zadru s osnova tih društva, do trenutka javnog otvaranja ponuda.

g) Ponuditelj je u ponudi dužan navesti djelatnost koju će obavljati u poslovnom prostoru, koja treba biti u okviru djelatnosti navedenih u tablici, te će ista, ukoliko bude najpovoljniji ponuditelj biti upisana kao djelatnost u ugovoru o zakupu poslovnog prostora.

3. Pravo na zakup poslovnoga prostora ima natjecatelj, koji ispunjava uvjete iz natječaja, te uvjete utvrđene Zakonom o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora i Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora.

4. Ponuda mora biti izražena u eurima po m2 mjesečno bez uračunatog PDV-a. Početna cijena je utvrđena bez uračunatog PDV-a. Zakupnina se plaća u protuvrijednosti u kunama prema srednjem tečaju HNB-e, na dan ispostave računa.

5. Za poslovne prostore pod red. brojem 1., 2., 7., 8., 9. i 13., najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu dužan je dostaviti kao osiguranje plaćanja bezuvjetnu bankarsku garanciju plativu na prvi poziv, u iznosu zaduženja za šest mjeseci zakupa ili platiti unaprijed zakupninu za šest mjeseci zakupa. Radi osiguranja plaćanja zakupnine za ostatak ugovornog razdoblja, najpovoljniji ponuditelj dužan je dostaviti bjanko zadužnice solemnizirane kod javnog bilježnika u iznosu zakupnine za cijelo razdoblje trajanja zakupa.

Ukoliko isti to ne ispuni u roku označenom u točki 12. ovog Natječaja, smatra se da je odustao od poslovnog prostora, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni prostor javni natječaj će se ponoviti.

 1. Za poslovne prostore pod red. brojem 3., 4., 5., 6., 10., 11., 12. i 14., najpovoljniji ponuditelj prije sklapanja Ugovora o zakupu, dužan je dostaviti bjanko zadužnice, u iznosu zaduženja za zakup za ugovoreno razdoblje, radi osiguranja plaćanja zakupnine solemnizirane kod Javnog bilježnika.
 2. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju, bez prava na povrat uloženih sredstava.
 3. Zakupnik ne smije bez suglasnosti zakupodavca činiti preinake poslovnog prostora, kojima se bitno mijenja konstrukcija, raspored, površina, namjena ili vanjski izgled poslovnog prostora. U slučaju dobivanja suglasnosti zakupodavca za preinaku poslovnog prostora, zakupnik se obvezuje sam snositi troškove i odriče se bilo kakvih namirenja istih od strane zakupodavca, te preuzima obvezu nadoknade za svu eventualnu štetu uzrokovanu zakupodavcu ili trećim osobama uslijed obavljanja preinaka. Izgrađeni objekt i ostala eventualna dodana vrijednost poslovnoga prostora nakon isteka zakupa, vlasništvo su Grada Zadra.
 4. Ponuditelj može dostaviti samo jednu ponudu za poslovni prostor za koji se natječe. Ako se ponuditelj natječe za više poslovnih prostora, za svaki je prostor potrebito dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici, te uplatiti jamčevinu za pojedini poslovni prostor, s time da je originalne dokumente dovoljno dostaviti u jednoj ponudi, a u ostalim ponudama preslike istih s pozivanjem na dostavu originala u drugoj ponudi.
 5. Radi ostvarivanja prava prednosti pri izboru najpovoljnijeg ponuditelja, osobe na koje se odnosi Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne Novine“, broj 121/17) trebaju se pozvati na pravo prvenstva, te dostaviti pravovaljan dokaz o svojem statusu.
 6. Ponude za natječaj upućuju se u pisanom obliku Povjerenstvu za provedbu natječaja u zatvorenoj omotnici s naznakom “ZA NATJEČAJ ZA POSLOVNI PROSTOR KLASA: 372-01/20-01/13, URBROJ: 2198/01-6/1-20-12, NE OTVARATI”, na adresu: Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar, bez obzira na način dostave, rok za dostavu ponuda je najkasnije do datuma i sata javnog otvaranja ponuda.
 7. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu najkasnije u roku od 30 (trideset) dana od dana primitka Odluke o dodjeli poslovnog prostora. Ukoliko najpovoljniji ponuditelj ne sklopi Ugovor o zakupu poslovnog prostora u naznačenom roku, smatra se da je odustao od istog, te gubi pravo na povrat jamčevine, a za predmetni poslovni prostor, javni natječaj će se ponoviti.

Najpovoljniji ponuditelj kojem bude dodijeljen poslovni prostor, dužan ga je staviti u funkciju u skladu s Odlukom Povjerenstva za provedbu javnog natječaja.

 1. Javno otvaranje ponuda izvršiti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja dana 02. srpnja 2020. godine, u 13 sati u Velikoj vijećnici, Narodni trg 1.
 2. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili ovlašteni predstavnici ponuditelja.
 3. O rezultatima izbora sudionici će biti izvješteni najkasnije u roku od 15 dana, od dana javnog otvaranja ponuda.
 4. Ugovor o zakupu sklapa se kao ovršna isprava – potvrđen (solemniziran) kod Javnog bilježnika, sukladno odredbi čl. 4., st.3. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, a na trošak zakupnika kod Javnog bilježnika.
 5. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da nakon isteka roka iz natječaja, u cjelini ili djelomično poništi natječaj, bez iznošenja razloga.

                                                                                                GRADONAČELNIK GRADA ZADRA