NATJEČAJ  za financiranje programa i projekata udruga  iz područja zaštite potrošača u 2018. godini
NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2018. godini

Na temelju članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15 – pročišćeni tekst, 3/18 i 7/18 – pročišćeni tekst) , članka 124., 126. i 132. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj 41/14 i 110/15) i Pravilnika o financiranju javnih potreba sredstvima proračuna Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“ broj 11/15), Gradonačelnik Grada Zadra dana 17. listopada 2018. godine, o b j a v l j u j e

 NATJEČAJ za financiranje programa i projekata udruga iz područja zaštite potrošača u 2018. godini