Prema Zakonu o lokalnim porezima Grad Zadar imao je mogućnost uvođenja slijedećih poreza:

Od navedenih poreza Grad Zadar propisao je prirez porezu na dohodak, porez na potrošnju i porez na kuće za odmor. Pritom nisu korišteni maksimalni iznosi koje zakon dopušta.
Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% od osnovice, odnosno prodajne cijene pića koja se prodaju u ugostiteljskim objektima.
Porez na kuće za odmor plaća se godišnje i to 15 kn po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.


 

 

U privitku je Odluka o porezima Grada Zadra, koja  je objavljena i u Narodnim novinama broj 113/19 i Glasniku Grada Zadra 13/19.