Temeljem članka 1. i 9.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi («Narodne novine», broj 47/90, 27/93 i 38/09), Upravni odjel za kulturu i šport Grada Zadra,

o b j a v l j u j e

 

POZIV

za predlaganje programa javnih potreba u kulturi

Grada Zadra u 2011. godini

 

I.

Javne potrebe u kulturi za koje se osiguravaju sredstva u Proračunu Grada Zadra jesu kulturne djelatnosti: programi i manifestacije od interesa za Grad Zadar, a koje Grad Programom utvrdi kao svoje javne potrebe. Sukladno Zakonu i kriterijima za vrednovanje programa Grad Zadar u programu javnih potreba u kulturi u 2011. godini uvrstit će:

 

 1. Osnovnu djelatnost ustanova kulture kojima je Grad Zadar osnivač te one programe ustanova kulture, udruženja i pojedinaca u cilju pomaganja, poticanja i daljnjeg razvitka kulturno-umjetničkog stvaralaštva Grada Zadra.

 

 1. Akcije i manifestacije koje pridonose razvitku i promicanju kulturno-umjetničkog amaterizma, inovacija u kulturi i razvitku ekološke kulture, razvijanju i njegovanju kulturnih navika, kulturne tradicije i uopće podizanju kulturne razine života Grada Zadra.

 

 1. Investicijsko održavanje, adaptacija i prijeko potrebni zahvati na objektima kulture.

 

II.

Prednost pri uvrštavanju prijedloga u Program javnih potreba u kulturi od interesa za Grad Zadar u 2011. godini imat će:

 • programi ustanova u kulturi kojima je Grad Zadar osnivač;

 • programi organizacija i manifestacija u kulturi od posebnog interesa za Grad Zadar.

 

Sukladno proračunskim mogućnostima u 2011. godini financirat će se i

slijedeći programi:

 • programi koji imaju za cilj unapređenje i posebice, stvaranje nove kvalitete kazališno-scenskog, glazbenog i likovnog života Grada Zadra;

 • izdavanje knjiga, brošura, časopisa i listova u kulturi od interesa za Grad Zadar;

 • programi koji će na promidžbenom planu u Hrvatskoj i inozemstvu uspješno promicati i vrednovati kulturno-povijesnu baštinu Grada i njegove kulturne manifestacije u sklopu turističkih potencijala Grada;

 • dramske, glazbene, likovne i druge programe s područja kulture namijenjene žiteljima otoka koji pripadaju Gradu Zadru;

 • posebni kulturni programi u mjesnim odborima Grada Zadra;

 • programi njegovanja kulture nacionalnih manjina;

 • programi međugradske, međužupanijske, međuregionalne i međunarodne kulturne suradnje;

 • programi novih medijskih kultura i kulture mladih;

 • programi zaštite i revitalizacije spomenika kulture od izuzetne vrijednosti za Grad Zadar i nacionalnu baštinu;

 • rekonstrukcija, sanacija, investicijsko održavanje i opremanje objekata i ustanova kulture kojima je osnivač Grad Zadar te drugih objekata i ustanova kulture od interesa za Grad Zadar;

 • otkup vrijednih muzejskih predmeta, otkup knjiga za potrebe knjižnica.

 

 

III.

Predlagatelji programa dužni su ispuniti prijavnicu, a prijedlozi programa moraju biti obrazloženi i sadržavati pregled aktivnosti predlagatelja u prethodnoj godini te financijsko izvješće za 2009. godinu i prvih šest mjeseci 2010. godine izrađeno prema uputama Uredbe o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN, br. 10/08 i 7/09), transparentno i detaljno razrađen prijedlog financijske konstrukcije, odnosno specificiran troškovnik izvršenja programa i potvrdu o upisu u Registar neprofitnih organizacija.

 

Predlagatelji programa pripremljenih u skladu sa sadržajem ovog poziva dužni su ispuniti prijavnicu koju mogu dobiti u ovom Upravnom odjelu (soba 24) te na web stranici

www.grad-zadar.hr

 

Prijedlozi programa mogu se predati u pisarnici Grada, Narodni trg 1, ili poslati poštom na adresu:

 

Grad Zadar

Upravni odjel za kulturu i šport

Prijedlog programa javnih potreba u kulturi u 2011. godini

Narodni trg 1

23000 Zadar

 

Prijedlozi programa mogu se poslati do 11. listopada 2010.

 

Nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

 

Klasa: 612-01/10-01/58

Ur.broj: 2198/01-11/1-10-1

Zadar, 10. rujna 2010.