Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000377

URBROJ: 2198/01-5-20-0007

Zadar, 13.02.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STJEPAN RELOTA

CH, JONA, BUBIKERSTR 3

- dostavlja se

 

1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama: STARA IZMJERA:k.č. 4128/2, k.č. 3035/3, k.č. 3044/22, k.č. 3033/1, k.č. 3034/1 sve k.o. Crno, NOVA IZMJERA: k.č. 6416/5, k.č. 6146/4, k.č. 6416/2, k.č. 6364, k.č. 6374, k.č. 6415 sve k.o. Crno na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na katastarskoj čestici 6416/3 k.o. Crno (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.02.2020 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar, I kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.