Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000054

URBROJ: 2198/01-5-20-0025

Zadar, 12.02.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ŠIME TOLJA, HR-23000 Zadar, BREGDETI 18

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

  • građenje građevine - građenje zamjenske građevine stambene namjene, 2. skupine , katnost: prizemlje i 1 kat, bruto površine 79,62 m2, s 2 stana
  • građenje građevine - građenje zamjenske građevine stambene namjene (pomoćna), 3. skupine - konoba, katnost: prizemlje, bruto površine 23,11 m2
  • građenje građevine - građenje zamjenske građevine, katnost: prizemlje, bruto površine 11,90 m2 mješovite namjene (pomoćna), 3. skupine - garaža

na novoformiranoj građevnoj čestici k.č.br. 7170 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 03.03.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje, Pod bedemom 1a, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.