Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000180

URBROJ: 2198/01-5-20-0006

Zadar, 10.02.2020.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ROYAL CLASS d.o.o., HR-23000 Zadar, Nikole Šopa 3

- dostavlja se

 

1. Pozivamo investitra, vlasnika nekretnine za koju se izdaje građevinska dozvola i nositelja drugih stvarnih prava na toj nekretnini te vlasnika i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine tri stana

na novoformiranoj građevnoj čestici  490/23 k.o. Diklo  nastala k.č. dio 490/1 , dio 490/11 k.o. Diklo.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.02.2020 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.