Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000043

URBROJ: 2198/01-5-19-0015

Zadar, 10.12.2019. god

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ALAN BANIĆ, HR-23222 Zemunik Donji, DONJI ZEMUNIK ULICA XIX 7

 

- dostavlja se

 

1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama k.č. 4557/4 i k.č. 4545, k.č. 4546 i k.č. 4557/5 sve k.o. Zadar koje neposredno graniče s predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

           -         građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na građevinskoj čestici,               oznake k.č. 4557/4 k.o. Zadar (Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.12.2019 u 10:10 sati, na lokaciji – Grad Zadar, UO za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1a/ I. kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.