Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000230

URBROJ: 2198/01-5-19-0012

Zadar, 05.12.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

BRANKO PUNOŠ, HR-23284 Mali Iž, ULICA MALI IŽ 101

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za  građenje građevine stambene namjene, 2.b skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 8488 k.o. Mali Iž, koja je nastala od 8486, 8487 i 8488 k.o. Mali Iž (Mali Iž.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17. 12. 2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo , Zadar, Pod Bedemom 1 a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

STRUČNA SURADNICA

Ankica Čolak, ing.građ.