Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000384

URBROJ: 2198/01-5-19-0009

Zadar, 04.12.2019.

 

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta

Adriatic vacation d.o.o.

HR-10000 Zagreb, Labinska 2 A

- dostavlja se za k.č. 412/415, 412/162, 2322 i 412/397, sve k.o. Diklo

 

I.     Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine stambene namjene, 2. skupine

na katastarskoj čestici 412/544 k.o. Zadar (Kožino).

II.     Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23.12.2019. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar.

III.     Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.     Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.