Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000022

URBROJ: 2198/01-5-19-0006

Zadar, 07.11.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

 

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet),- izgradnja nerazvrstane ceste , vodovod ,odvodnja i javna rasvjeta, 3.a skupine

na katastarskoj(im) čestici(ama) dio 9349/1, 2624/13, 2624/2,2624/18,2622/1, 2625/1, 2625/2, 2621/3, 2621/4, 2621/2, 2619/1, 2615/1, 2614/1, 2613/1, 2612/1, 2610/1, 2609/2, 2609/, 2609/1, 2607/1, 2607/2 i cijela 2621/1, sve k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.11.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a / na katu zgrade tržnice/.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.