Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000304

URBROJ: 2198/01-5-19-0007

Zadar, 05.11.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HRVOJE KOCMAN, HR-23000 ZADAR, ADMIRALA J. ŠUBIĆA OD CEZANA 27B

ANITA KOCMAN, HR-23000 ZADAR, ADMIRALA J. ŠUBIĆA OD CEZANA 27B

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (nadogradnja) stambene namjene, na postojećoj građevnoj čestici 3021/8 k.o. Zadar (Zadar).ž
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.11.2019. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO

UREĐENJE I GRADITELJSTVO