Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000266

URBROJ: 2198/01-5-19-0006

Zadar, 30.10.2019.

 

Predmet:   Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

 

 

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za

-     građenje građevine infrastrukturne namjene, fekalni kolektor u ulici Otona Ivekovića, Roberta Frangeša Mihanovića i Grge Novaka na Boriku,

na katastarskim česticama: 1073/5, 1074/2, 1074/4, 1074/6, 1074/9, 1107/1, 1107/2, 1109/11, 1109/12, 1109/13, 1109/14, 1109/15, 1109/16, 1113/7, 1113/16, 1113/18, 1113/20, 1113/21, 1113/24, 1113/25, 1113/27, 1116/1, 1116/2, 1116/3, 1116/18, 1116/19, 1116/20, 1116/22, 1125/7, 1126/2, sve k.o. Diklo.

2.  Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 19.11.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1A, Zadar.

3.  Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.