Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000072

URBROJ: 2198/01-5-19-0012

Zadar, 06.09.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

STIPČEVIĆ, d.o.o., HR-23000 Zadar, Ulica Zlatka Balokovića 2

- dostavlja se

 

1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama: k.č. 1147/14, č. 1147/15, k.č. 1147/1, k.č. 1147/3, k.č. 1147/17, k.č. 1147/12, k.č. 1147/11 sve k.o Diklo koje neposredno graniče s nekretninom k.č.br. 1147/13 i k.č. 1147/18 k.o. Diklo, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za: građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na novoformiranoj građevnoj čestici 1147/30 k.o. Diklo koja se formira od dijela k.č. 1147/13 i dijela 1147/18  k.o. Diklo.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.09.2019 u 08:30 sati, na lokaciji – Grada Zadra, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar, I kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.