Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000032

URBROJ: 2198/01-5/2-19-0010

Zadar, 23.08.2019.

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

ANDREA KALANJ, HR-23000 ZADAR, ANTE STARČEVIĆA 23F

- dostavlja se

  1. Pozivamo vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na k.č. 4301/6 i na nekretninama koje neposredno graniče sa predmetnom nekretninom na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2. skupine sa četri stambene jedinice na k.č. dio 4301/6 k.o. Zadar (Zadar) i to:
    -nasljednike iza pok. HASAN BUKVIĆ i nositelje drugih stvarnih prava na nekretnini oznake č. 4301/4 k.o. Zadar koja nekretnina neposredno graniči sa predmetnom nekretninom
    -MILAN RELJIĆ suvlasnik predmetne nekretnine oznake č. 4301/6 k.o. Zadar
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 05.09.2019. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VODITELJICA ODSJEKA ZA PROVEDBU DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I GRADNJE

Sanja Jusup-Malik, dipl.ing.arh.