Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000087

URBROJ: 2198/01-5-19-0013

Zadar, 22.08.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

IZET AHMETI, NL-09649 JA MUNTENDAM, DE AKKERS 029

- dostavlja se za: Jolanda Pavin unuka Mate, Željko Pelaić, Ivanka Pelaić

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na građevnim česticama 1141/7 i 1141/9, sve k.o. Diklo.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.09.2019. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA STRUČNA SURADNICA

Maja Pilipović, mag.iur.