Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000213

URBROJ: 2198/01-5-19-0010

Zadar, 21.08.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MILKO DEMO, HR-23000 ZADAR, JULIJA KLOVIĆA 54

- dostavlja se za

 

Ivan Klanac, Poljana Plankit 3, Zadar

Ljubica Klanac, Poljana Plankit 3, Zadar

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene, 2. skupine na postojećoj građevnoj čestici 1070/2 k.o. Diklo.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.09.2019. u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.