Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000340

URBROJ: 2198/01-5-19-0006

Zadar, 21.08.2019.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

RAUL BRATOVIĆ, HR-23000 ZADAR, FRANKA LISICE 2D

- dostavlja se

 

       -  Siniša Amanović

       -  Dinko Gregov, pok. Mate

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine (dogradnja i nadogradnja) stambene namjene, 2.b skupine na građevnoj čestici za koju je rezerviran broj k.č. 4070/12, koja nastaje parcelacijom k.č. 4070/1 k.o. Zadar (Zadar, Vinkovačka bb).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Sarag -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.