Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000004

URBROJ: 2198/01-5-19-0009

Zadar, 10.06.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

INOVATIVNI ZADAR d.o.o., HR-23000 Zadar, Ulica Grgura Budislavića 99

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine izgradnja komunalne infrastrukture poduzetničke zone Crno., 2.a skupine na katastarskoj(im) čestici(ama) 2144/290 k.o. Crno (Zadar,Crno).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.06.2019 u 10:00 sati, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1a.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.