Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-361-03/19-01/000020

URBROJ: 2198/01-5-19-0005

Zadar, 16.05.2019.

 Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

Hrvatske vode, VGO za slivove južnog Jadrana, HR-21000 Split, Ulica Grada Vukovara 35

- dostavlja se

  1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava (uređenje voda i vodotoka), 2. skupine -regulacija vodotoka Ričine u Zadru na katastarskojim česticama 4126/16, 2803/8, 3179/8, 3176/22, 4189/2, 3176/23, 2801/4, 4167/8, 4167/7, 4167/6, 4188/1, 4188/2, 4188/5, 3206/2, 3206/3, 3205/3, 3203/3, 3203/5, 3194/3, 3196/2, 3195/2, 3193/6, 3193/7, 3193/8, 3193/9. k.o. Crno.
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 28.05.2019 u 10:30 sati, na lokaciji – prostorije upravnog odjela, Pod bedemom 1, Zadar.
  3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

POMOĆNIK PROČELNIKA

Hrvoje Baranović, dipl.ing.arh.