Javni poziv za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

 

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000207

URBROJ: 2198/01-5-19-0010

Zadar, 13.05.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARKO KASAP, HR-23000 ZADAR, OBALA KNEZA TRPIMIRA 14

MAŠA KASAP, HR-23000 ZADAR, OBALA KNEZA TRPIMIRA 14

- dostavlja se

 

1. Pozivaju se vlasnici i nositelji drugih stvarnih prava na nekretninama: č. 1807, k.č. 1822, k.č. 1820/1, k.č.1819/2 sve k.o Zadar koje neposredno graniče s nekretninom k.č.br. 1820/2 k.o. Zadar, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:

građenje građevine stambene namjene, 2. skupine na k.č. 1820/2 k.o. Zadar (Zadar, Ulica Cvijete Zuzorić 1, Zadar).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 29.05.2019 u 08:30 sati, na lokaciji – Grada Zadra, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar, I kat

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.