JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000020

URBROJ: 2198/01-5/2-19-0006

Zadar, 18.04.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP ODS d.o.o. – DP "ELEKTRA" ZADAR, HR-23000 Zadar, Kralja D. Zvonimira 8

- dostavlja se

 

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucija električne energije), 2. skupine - kabliranja dijela 10 KV DV "Poličnik" na prijelazu preko ceste D8 u Zadru

na katastarskim česticama 1629/26, 1629/31, 1629,6, 1631/1, 2144/141, 2144/285, 2730/125, 2730/127, 2730/128, 2803/5, 2803/6, 2804/4, 2806/10, 2806/8, 2806/9, 2830/4, 2830/5, 2830/6, 2831/3, 2832/5, 2842/6, 2843/6, 2843/7, 2843/8, 4126/1, 4126/14, 4126/16, 4126/3, 4126/5, 4189/1, 4189/2, 4220/2 k.o. Crno (nogostup državne ceste DC08 od Zadra do Crnog), dužina trase cca 1325 m.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.04.2019. u 08:30 sati, na lokaciji – Pod bedemom 1a/I u Zadru.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.