JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad ZadarUpravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

 

KLASA: UP/I-350-05/19-01/000004

URBROJ: 2198/01-5-19-0004

Zadar, 18.04.2019.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

GRAD ZADAR, HR-23000 Zadar, Narodni trg 1

- dostavlja se

 

1. Poziva se podnositelj zahtjeva, vlasnk nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola, nositelji drugih stvarnih prava na toj nekretnini, te vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:

zahvat u prostoru infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet), 2. skupine, koji će se provesti u dvije faze :

Faza 1: na katastarskim česticama: 2369/10, 2367/1, 2369/1, 2350/2, 2369/9, 2369/4, 2347/6, 2347/12, 2346/1, 2347/5, 2347/4, 2347/3, 2347/7, 2347/8, 2347/9, 2348/2, 2348/1, 2340/4, 2340/3, 2337/2, 2337/1, 2336/1, 2336/2, 10953, 2349/1, 2290/1, 2292/1, 2345/1 i dijelovima katastarskih čestica: 10861, 2349/3, 2290/2, 2347/10, 2347/11, 2347/1,                    sve k.o. Zadar

Faza 2: na katastarskoj čestici 9346/3 i dijelovima katastarskih čestica: 2341/3, 2335/1, 2335/5, 10941, 9346/9, sve k.o. Zadar.

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 07.05.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Grada Zadra, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Pod bedemom 1A, Zadar, I kat.

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.