JAVNI POZIV za uvid u spis predmeta

REPUBLIKA HRVATSKA

Zadarska županija

Grad Zadar

Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: UP/I-350-05/18-01/000021

URBROJ: 2198/01-5-18-0002

Zadar, 09.07.2018.godine

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta

HEP ODS d.o.o. – DP "ELEKTRA" ZADAR , HR-23000 zadar, Kralja D. Zvonimira 8

- dostavlja se

1. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije - srednjenaponski kabel, 2. skupine,

na k.č. 10865, 10866, 1302/2, 1302/3, 1303/2, 1307/2, 1308/2, 1328, 1375/1, 1605, 1618/1, 1619/3, 1619/9, 1621/2, 1624/3, 1624/4, 1625/1, 1625/2, 1626/1, 1627/5, 1637/2, 1638/1, 1655, 1657/2, 1660/1, 1660/3, 1661/2, 1717/5, 1718/5, 1719/3, 1745/1, 1746/2, 1747/1, 1747/2, 1747/3, 1754/2, 1754/3, 1756/4, 1759/1, 1759/6, 1760/3, 1771/3, 1778/3, 1779/1, 1782/2, 1841/2, 1842, 1843, 1844/1, 1844/2, 1844/3, 1850/7, 1871/1, 1889/1, 1891/1, 1891/11, 1891/19, 1953/1, 1999, 9301, 9313/1, 9313/2, 9314, 9337, sve k.o. Zadar u Zadru, (Borik i Puntamika - više ulica)

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 25.07.2018 u 09:00 sati, u službenim prostorijama Grada Zadra, na lokaciji – Zadar, Pod bedemom 1A, (na pijaci u zgradi Konzuma -prvi kat).

3. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.