Testiranje za radno mjesto
Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/20-01/29

URBROJ:     2198/01- 14-20-8

Zadar,          15. prosinca 2020. godine

 Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19  u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove Grada Zadra upućuje

 POZIV NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI( PISANO TESTIRANJE )

 U „Narodnim novinama“ br. 134/2020, dana 4. prosinca 2020. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu u Grad Zadar, Upravni odjel za gradsku samoupravu i opće poslove  na neodređeno vrijeme

 na radno mjesto: VIŠI STRUČNI SURADNIK I – za poslove organiziranja poslovanje pisarnice - 1 izvršitelj/ica

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja poziva kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja  da  temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati dana  21. prosinca 2020. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja obaviješteni su o razlozima ne udovoljavanja telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21. stavak 1. ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na natječaj .

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti kemijsku olovku i masku.

 Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni sat testiranja, povukao prijavu na natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB stranici Grada Zadra i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja