Testiranje za radno mjesto

KLASA:        112-01/19-01/66

URBROJ:     2198/01- 12-19-6

Zadar,          09. siječnja  2020. godine

 Sukladno članku 19 - 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj ) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19, u nastavku ZSN-a), Povjerenstvo za  provedbu oglasa  za prijam u službu  na određeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom  Grada Zadra upućuje

 POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 Kod Hrvatskog zavoda za zapošljavanje-područni ured Zadar, dana 06. prosinca  2019. godine objavljen je oglas za prijam u službu na određeno vrijeme, radi zamjene odsutne službenice, do povratka odsutne službenice na posao, odnosno prestanka njezine službe, u Grad Zadar, Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom  na radno mjesto savjetnik za poslove procjene vrijednosti nekretnina (1 izvršitelj/ica).

 Rok za podnošenje prijava na oglas bio je do 16. prosinca 2019.godine.

 Povjerenstvo za provedbu oglasa  poziva prijavljene na oglas koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa  da  temeljem članka 22.stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju  koje će se  održati će dana  15. siječnja 2020. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

Kandidati koji ne  ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa obaviješteni su o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom na oglas -  telefonom i pisanom obavijesti, te se sukladno članku 21.stavak 1.ZSN-a ne smatraju kandidatom prijavljenim na oglas.

 Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na natječaj   i ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu oglasa