Testiranje za radno mjesto

KLASA:112-01/19-01/56

URBROJ: 2198/01- 9-19-8

Zadar, 21. studenog 2019.

 Sukladno članku 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11 i 4/18 u nastavku ZSN), Povjerenstvo za  provedbu javnog natječaja za prijam u službu vježbenika na određeno vrijeme u Gradu Zadru, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša upućuje

 POZIV  NA PRETHODNU PROVJERU ZNANJA I SPOSOBNOSTI ( PISANO TESTIRANJE )

 U „Narodnim novinama“ broj 102/2019  dana  25. listopada  2019. godine objavljen je javni natječaj za prijam u službu  vježbenika u Grad Zadar, Upravni odjel za komunalne djelatnosti i zaštitu okoliša, za osposobljavanje za radno mjesto komunalni redar –  (1 izvršitelj/ica), na određeno vrijeme u trajanju vježbeničkog staža od 12 mjeseci.

 Rok za podnošenje prijava na natječaj bio je do 4. studenog 2019. godine.

 Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja  poziva kandidate prijavljene na javni natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja da temeljem članka 22. stavak 1. ZSN-a pristupe pisanom testiranju koje će se održati  dana 27. studenog 2019. godine s početkom u 9,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, 23000 ZADAR.

 Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja obaviješteni su o razlozima neispunjavanja uvjeta pisanim putem.

Na pisano testiranje je potrebno donijeti osobnu iskaznicu ili drugu ispravu kojom se dokazuje identitet osobe.

Ne postoji mogućnost naknadnog pisanog testiranja bez obzira na razloge koji priječe da se testiranju pristupi u naznačeno vrijeme.

Smatra se da je kandidat koji se navedenog dana ne odazove u naznačeni  sat testiranja, povukao prijavu na javni natječaj  i ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Vrijeme provođenja intervjua s kandidatima koji ostvare  najmanje 50% bodova  iz provjere znanja putem pisanog testiranja obaviti će se u dogovoru s kandidatima.

Ovaj poziv objavljuje se na WEB  stranici Grada Zadra  i na oglasnoj ploči Grada Zadra (Narodni trg 1).

Postupak testiranja i intervjua provodi Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja