POZIV za predlaganje dva člana Kulturnog vijeća Grada Zadra za:  glazbu i glazbenu-scensku umjetnost  i vizualnu umjetnost
POZIV za predlaganje dva člana Kulturnog vijeća Grada Zadra za: glazbu i glazbenu-scensku umjetnost i vizualnu umjetnost

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09 i 68/13), članka 3. i članka 6. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 94/04, 33/10 i 7/19 ), Gradonačelnik Grada Zadra upućuje javni

 

POZIV

za predlaganje dva člana Kulturnog vijeća Grada Zadra za:

glazbu i glazbenu-scensku umjetnost

i vizualnu umjetnost

 

I.

Pozivaju se javne gradske ustanove u kulturi, udruge iz područja kulture i umjetnosti, samostalni umjetnici da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za imenovanje dva (2) člana Kulturnog vijeća:

za glazbu i glazbeno-scensku umjetnost

vizualnu umjetnost.

 

II.

Za članove vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjem područja glazbe i glazbeno-scenske umjetnosti i vizualne umjetnosti i  problema vezanih za utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojeg je Vijeće osnovano.

 

III.

Ovaj postupak pokreće se temeljem odredbi članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 7/19), a radi izmjene broja članova s dosadašnjih pet na sedam članova.

 

Članovima Vijeća, koji budu imenovani, temeljem ovog postupka, mandat traje do 5. lipnja 2021. godine, a za svoj rad imaju pravo na naknadu.

 

IV.

Prijedlog člana za Kulturno vijeće Grada Zadra treba sadržavati životopis i obrazloženje prijedloga prema sljedećim točkama:

  • osnovne podatke (ime, prezime, adresu, kontakt brojeve)
  • akademski stupanj i stupanj obrazovanja
  • glavno područje istraživanja i stručnog djelovanja
  • zaposlenje
  • stručno usavršavanje
  • članstvo u društvima i udrugama
  • najvažnije publikacije, sudjelovanje u programima i projektima.

 

V.

Pisani obrazloženi prijedlozi člana mogu se predati najkasnije do 16. srpnja 2019. godine, u Pisarnici Grada Zadra, Narodni trg 1, ili poslati poštom na adresu:

GRAD ZADAR, Upravni odjel za kulturu i šport, Narodni trg 1, 23000 Zadar,

s naznakom – Prijedlog člana za Kulturno vijeće Grada Zadra za glazbu i glazbeno-scensku umjetnost  i/ili Prijedlog člana za Kulturno vijeće Grada Zadra za vizualnu umjetnost.

 

KLASA: 612-01/19-01/30

URBROJ: 2198/01-12/1-19-5

Zadar,  1. srpnja 2019. godine