POZIV za predlaganje jednog člana Kulturnog vijeća Grada Zadra za vizualnu umjetnost

Na temelju članka 6. Zakona o kulturnim vijećima („Narodne novine“, broj 48/04, 44/09 i 68/13), članka 3. i članka 6. Odluke o osnivanju Kulturnog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 94/04, 33/10 i 7/19 ), Gradonačelnik Grada Zadra upućuje javni

POZIV

za predlaganje jednog člana Kulturnog vijeća Grada Zadra za

vizualnu umjetnost

Pozivaju se javne gradske ustanove u kulturi, udruge iz područja kulture i umjetnosti, samostalni umjetnici  da podnesu pisane i obrazložene prijedloge kandidata za imenovanje 1 (jednog) člana Kulturnog vijeća za

-vizualnu umjetnost.

Ovaj postupak pokreće se temeljemodredbe članka 1. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju  Kulturnog vijeća Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj 7/19), a radi izmjene broja članova s dosadašnjih pet na sedam članova.

Za članove vijeća imenuju se kulturni djelatnici i umjetnici te drugi stručnjaci koji svojim dosadašnjim dostignućima i poznavanjempodručja vizualne umjetnosti i  problema vezanih uz utvrđivanje i provedbu kulturne politike mogu pridonijeti ostvarenju ciljeva radi kojih je Vijeće osnovano.

Članu Vijeća koji bude imenovane temeljem ovog postupka mandat traje do 5. lipnja 2021. godine, a za svoj rad ima pravo na naknadu troškova za rad.

Prijedlozi za člana Kulturnog vijeća Grada Zadra trebaju sadržavati životopis i obrazloženje prijedloga prema sljedećim točkama:

  • osnovne podatke (ime, prezime, adresu, kontakt brojeve)
  • akademski stupanj i stupanj obrazovanja
  • glavno područje istraživanja i stručnog djelovanja
  • zaposlenje
  • stručno usavršavanje
  • članstvo u društvima i udrugama
  • najvažnije publikacije, sudjelovanje u programima i projektima.

Pisani obrazloženi prijedlozi za predlaganje člana  mogu se predati najkasnije do 9. listopada 2019. godine u pisarnici Grada Zadra, Narodni trg 1, ili poslati poštom na adresu:

GRAD ZADAR,Upravni odjel za kulturu i šport,Narodni trg 1, 23000 Zadar s naznakom:

Prijedlog člana za Kulturno vijeće Grada Zadra za vizualnu umjetnost.

 

KLASA:612-01/19-01/30

URBROJ: 2198/01-12/1-19-10

Zadar, 23. rujna 2019. godine