Ponovna javna rasprava UPU Karma

Temeljem članka 93. Zakona o prostornom uređenju i gradnji  (“Narodne novine”, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13) i Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra, Klasa:350-01/08-01/750, Ur.broj: 2198/01-2-16-22 Upravni odjel za prostorno urađenje i graditeljstvo o b j a v l j u j e:

 II PONOVNU JAVNU RASPRAVU O PRIJEDLOGU

URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA STAMBENE ZONE „KARMA“

 II Ponovni javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja stambene zone „Karma“ organizira se u vremenu od 09. svibnja 2016  do 16. svibnja 2016. godine.

 prizemlje zgrada Gradske uprave, Narodni trg 1, Zadar, svakog radnog dana od 9,oo-14,oo sati,

 Javno izlaganje održati će se 12. svibnja 2016. godine (četvrtak) u 10,00 sati u Velikoj vijećnici Grada Zadra, Narodni trg 1, Zadar.

 Prijedlog UPU-a stambene zone „Karma“ biti će objavljen i na Internet stranici Grada Zadra (www.grad-zadar.hr).

 Novi prijedlozi i primjedbe na plana mogu se podnositi samo u svezi s izmjenama povodom prihvaćenih primjedbi iznesenih u prvoj ponovljenoj javnoj raspravi.
Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe na prijedlog UPU-a stambene zone „Karma“, dostavljati će se najkasnije 3 dana nakon isteka roka javnog uvida, naslovljene na: Grad Zadar, Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Narodni trg 1, Zadar.