P O N O V LJ E N I  J A V N I  P O Z I V za prodaju drvne mase na k.č. 2144/300 k.o. Crno
P O N O V LJ E N I J A V N I P O Z I V za prodaju drvne mase na k.č. 2144/300 k.o. Crno

Na temelju članka 36.Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj:9/09,28/10, 3/13, 9/14,2/15-pročišćeni tekst  3/18, 7/18-pročišćeni tekst 15/19,2/20 i 3/21) i točke 1. Zaključka GradonačelnikaKLASA:406-01/23-01/06URBROJ:2198/01-2-24- od _________  2024.godine objavljuje 

P O N O V LJ E N I  J A V N I  P O Z I V  za prodaju drvne mase na k.č. 2144/300 k.o. Crno                                                     

1.PREDMET JAVNOG POZIVA

Prodaja posječene drvne mase na k.č. 2144/300 k.o. Crno u Zadru, po količinama kako je navedeno  u posebnoj specifikaciji izrađena od strane stalnog sudskog vještaka za poljoprivredu i procjenu poljoprivrednog zemljišta koja je sastavni dio Javnog poziva

Sva drvna masa naznačena u posebnoj specifikaciji prodaje se kao jedna cjelina.

Početna cijena ukupne posječene drvne mase, naznačena u posebnoj specifikaciji, iznosi 25.065,74 eura bez PDV-a.

2.UVJETI

Natjecati se mogu sve zainteresirane fizičke i pravne osobe.

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda koja ispunjava uvjete Javnog poziva i sadrži najviši iznos kupoprodajne cijene.

Izabrani ponuditelj dužan je u roku od 5 dana od dana primitka Odluke o prihvaćanju ponude sklopiti sa Gradom Zadrom, kao prodavateljem, ugovor o kupoprodaji. Izabrani ponuditelj dužan je isplatiti kupoprodajnu cijenu odjednom u roku od 5 dana od dana sklapanja Ugovora o kupoprodaji, umanjen za uplaćeni iznos jamčevine, a prije odvoza posječene drvne mase. Odvoz drvne mase ponuditelj odvozi o svom trošku.

Ponuditelj mora dostaviti dokaz o upisu u sudski, obrtni ili drugi odgovarajući registar države sjedišta gospodarskog subjekta.

Izvod ili izjava ne smije biti starija od tri mjeseca računajući od dana  objave javnog poziva.

Potvrda Porezne uprave o stanju duga-kojom ponuditelj dokazuje da nema duga po osnovi javnih davanja, ne stariju od trideset (30)dana od dana objave javnog poziva.

Licencu od Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije Ove dokaze ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici

Odabrani ponuditelj je dužan nakon odvoza drvne mase ostaviti površinu uredno očišćenu

Ponuda se daje za ukupnu drvnu masu, naznačenu u posebnoj specifikaciji.

Posječena drvna masa iz točke I. ovog Javnog poziva kupuje se po načelu „viđeno- kupljeno „što isključuje mogućnost prigovora po bilo kojoj osnovi.

Ponude dostavljene na Javni poziv s ponuđenom cijenom ispod početne vrijednosti, neće se razmatrati.

Ako se na Javnom pozivu postigne najviše cijena s istim iznosom od dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju sve uvjete Javnog poziva, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.

Uz pisanu ponudu ponuditelji su dužni  na ime jamčevine uplatiti iznos od 5000 € (slovima pettisuća eura)

Jamčevina se uplaćuje na žiroračun Grada Zadra broj HR5924070001852000009 otvoren kod OTP d.d. s pozivom na br. 68 7757 – OIB za pravne, fizičke osobe, svrha uplate :  jamčevina za drvnu masu na k.č.2144/300 k.č. Crno

  1. SADRŽAJ PONUDE

- podaci o ponuditelju (ime, prezime, OIB i adresa ponuditelja)

- izvod iz sudskog registra za pravnu osobu (može neovjerena preslika ili neovjereni ispis elektroničke isprave 

- iznos ponuđene cijene u eurima koja ne može biti niža od početne cijene utvrđene točkom I. ovog Javnog poziva

- potvrda o uplaćenoj jamčevini

- licencu od Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije

- 4. OBLIK, NAČIN I ROK DOSTAVE PONUDE

Ponude se dostavljaju poštom ili osobno predaju na adresu Grad Zadar, Narodni trg 1, 23000 Zadar. Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici s naznakom „ Ponuda za kupnju posječene drvne mase – ne otvarati„

Rok za dostavu ponude je 16.veljače 2024. do 13 sati, bez obzira na način dostave ponude.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati

5. DAN I MJESTO OTVARANJA PISANIH PONUDA

Javno otvaranje pisanih ponuda održati će se u Velikoj vijećnici u Gradu Zadru na Narodnom trgu 1, 16. veljače 2024. s početkom u 13 sati prema redoslijedu zaprimanja.

Javnom otvaranju ponude može biti nazočna ovlaštena osoba pravne ili fizičke osobe uz predočenje punomoći odnosno osobne iskaznice

  1. OSTALI UVJETI JAVNOG POZIVA

O rezultatima Javnog poziva ponuditelj će biti upoznat u roku od 5 dana od dana izbora najpovoljnijeg ponuditelja.

Grad Zadar pridržava pravo da bez posebnog obrazloženja ne prihvati niti jednu ponudu i da odustane od prodaje drvne mase koja je predmet ovog Javnog poziva.

Razgledavanje posječene drvne mase, koja je predmet ovog Javnog poziva, može se obaviti u utorak 12.veljače 2024. u vremenu od 12-13 h na k.č.2441/300 k.o. Crno  ( gradilište Novog gradskog groblja u Zadru)

Informacije vezane za javni poziv mogu se dobiti u Gradu Zadru na broj tel. 023/208-052 radnim danom od 9,00-14,00 sati.

Ovaj Javni poziv objaviti će se na web stranicama Grada Zadra i u novinama „Zadarski list“.

KLASA: 406-01/23-01/06

URBROJ: 2198/01-5-24-7

Zadar, 07. veljače 2024. godine

                                                     

  GRADONAČELNIK:

 Branko Dukić