NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra
NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 940-01/19-01/36, URBROJ: 2198/01-2-22-8 od 29. kolovoza 2022. godine, Gradonačelnik Grada Zadra raspisuje

 NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

 1. Predmet natječaja je prodaja dijela nekretnine u vlasništvu Grada Zadra i to:

-čest. zem. 2144/236 k.o. Crno, za dio označen točkama A,J,I,K,L,M,N,O,P,R,A na skici izmjere dipl.ing. geodezije Nataše Grzunov  iz srpnja 2019. godine, u površini od 300 m2, s početnom cijenom od 196.500,00 kuna, odnosno 26.080,03 eura (fiksni tečaj 1 eur =7,53450 kn).

 1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na žiro račun  IBAN HR 5924070001852000009, model HR26, poziv na broj 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.
 1. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.
 1. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.
 1. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 10. ovog javnog natječaja.

Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

 1. Obzirom da je predmet natječaja dio nekretnine, za točnu identifikaciju, može se izvršiti uvid u spis u UO za gospodarenje gradskom imovinom.
 1. Uz pisanu ponudu obvezno je dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičku osobu, te izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana zaključenja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

 1. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.
 1. Rok za dostavljanje ponuda iznosi 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1,

„Prodaja nekretnina“ - NE OTVARATI!, sa naznakom broja čestice

 1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da predmetni Javni natječaj poništi bez posebnog obrazloženja.                                                                            

    GRADONAČELNIK

Branko Dukić