Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra 1
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra 1

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,  143/12, 152/14, 81/15 - službeni pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 940-01/23-01/01, URBROJ: 2198/01-2-23-6 od 19. prosinca 2023. godine, Gradonačelnik Grada Zadra raspisuje

 NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

  1. Predmet natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake:

-  čest. zem. 8075 k.o. Mali Iž, površine 28 m2, s početnom cijenom u ukupnom iznosu od 1.820,00  EUR-a i

- čest. zem. 8078 k.o. Mali Iž, površine 12 m2, s početnom cijenom u ukupnom iznosu od 779,00 EUR-a.

  1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na žiro račun IBAN HR 5924070001852000009, model HR26, poziv na broj 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.
  2. U cijenu nekretnina nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.
  3. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.
  4. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja te je ponudio najvišu cijenu koja mora biti izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
  5. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 12. ovog javnog natječaja, u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda, bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do povrata.
  6. Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
  7. Za sve dodatne informacije vezane za nekretnine koje su predmet prodaje, može se izvršiti uvid u dokumentaciju u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.
  8. Pisana ponuda iskazuje se u eurima, a uz ponudu je obvezno dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana raspisivanja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

 10.  Ako se ponuditelj natječe za obje nekretnine, za svaku je nekretninu potrebno podnijeti odvojenu ponudu u posebnoj omotnici te uplatiti jačevinu za svaku nekretninu, s tim da je dokumentciju u izvorniku dovoljno dostaviti uz jednu ponudu, a uz drugu ponudu priložiti preslike s pozivanjem na dostavu izvornika u drugoj ponudi.

11.  Podnošenjem pisane ponude ponuditelji daju privolu Gradu Zadru za korištenje dostavljenih osobnih podataka u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

12. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.

13. Rok za dostavljanje ponuda iznosi 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.

 

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1, 23 000 Zadar

„Prodaja nekretnina s naznakom nekretnine za koju se natječe “ - NE OTVARATI!

  1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti predmetni javni natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.

 

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                       Branko Dukić