Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra 2
Javni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra 2

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09,  143/12, 152/14, 81/15 - službeni pročišćeni tekst i 94/17 – ispravak pročišćenog teksta), članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20, 3/21 i 14/23 - pročišćeni tekst) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 940-01/19-01/02, URBROJ: 2198/01-2-23-9 od 18. prosinca 2023. godine, Gradonačelnik Grada Zadra raspisuje

NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra

 

  1. Predmet natječaja je prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Zadra oznake: k.č. 867/2 k.o. Zadar, površine 66 m2 i k.č. 868/2 k.o. Zadar, površine 14 m2 s početnom cijenom u ukupnom iznosu od 13.100,00 EUR-a.
  1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na žiro račun IBAN HR 5924070001852000009, model HR26, poziv na broj 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.
  2. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac
  3. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.
  4. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.
  5. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ispunjava uvjete natječaja te je ponudio najvišu cijenu koja mora biti izražena u eurima, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.
  6. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 13. ovog javnog natječaja, u roku od 30 dana od dana otvaranja ponuda, bez prava na kamatu za razdoblje od njezine uplate do povrata.
  7. Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.
  8. Za sve dodatne informacije vezane za nekretninu koja je predmet prodaje, može se izvršiti uvid u dokumentaciju u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom.

 10. Pisana ponuda iskazuje se u eurima, a uz ponudu je obvezno dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičke osobe, odnosno izvadak iz sudskog registra za pravne osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana raspisivanja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja.

11.  Podnošenjem pisane ponude ponuditelji daju privolu Gradu Zadru za korištenje dostavljenih osobnih podataka u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno pozitivnim zakonskim propisima.

12. Rok za dostavljanje ponuda iznosi 8 (osam) dana od dana objave javnog natječaja.

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1, 23 000 Zadar

„Prodaja nekretnina oznake k.č. 867/2 k.o. Zadar i k.č. 868/2 k.o. Zadar“ - NE OTVARATI!

  1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo ne prihvatiti niti jednu ponudu, te poništiti predmetni javni natječaj u bilo koje vrijeme prije sklapanja ugovora bez ikakve odgovornosti prema ponuditeljima i bez obveze da obrazloži razloge svoje odluke.

 

                                                                                                  GRADONAČELNIK 

                                                                                                        Branko Dukić