Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu
Odluka o poništenju javnog natječaja za prijam u službu

KLASA: 112-01/21-01/07
URBROJ: 2198/01-7-21-4
Zadar, 20. travnja 2021.

 Na temelju članka 24. stavak 5. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/06, 61/11, 4/18 i 112/19) pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra donosi

 O D L U K U o poništenju javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika II – za zaštitu i spašavanje

I. Poništava se javni natječaj za prijam u službu na radno mjesto viši stručni suradnik II – za zaštitu i spašavanje na neodređeno vrijeme u Upravni odjel za gospodarstvo, obrtništvo i razvitak otoka Grada Zadra, objavljen u Narodnim novinama, broj 20/21 od 26. veljače 2021. godine.

II. Protiv ove Odluke nije dopušteno podnošenje pravnih lijekova.

III.Ova Odluka bit će objavljena u Narodnim novinama i na službenoj web stranici Grada Zadra,  te dostavljena svim kandidatima prijavljenim na natječaj, a stupa na snagu danom donošenja.

 GRAD ZADAR