Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Zadra (Klasa: 604-02/11-01/266, Ur.broj: 2198/01-2/2-11-3, od 09. prosinca 2011.), a sukladno Ugovoru o donaciji između OTP banke Hrvatska d.d. i Grada Zadra od 06. prosinca 2011. godine (Klasa: 604-02/11-01/266; Ur.broj: 2198/01-10/2-11-1)  Gradonačelnik Grada Zadra,  

r a s p i s u j e

 

 

N A T J E Č A J

za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja                                                                          za akademsku 2011./2012. godinu

 

I.

 

Grad Zadar će za akademsku 2011./2012. godinu dodijeliti  15 stipendija za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja.

Stipendija za studente koji studiraju u mjestu prebivališta iznosi 500,00 kuna, a za studente koji studiraju izvan mjesta prebivališta 700,00 kuna mjesečno.

 

II.

 

            Pravo na sudjelovanje u natječaju za stipendiju imaju studenti, izuzev apsolvenata, koji:

 

-         su državljani Republike Hrvatske,

-         su kao redoviti studenti upisani na preddiplomski, diplomski, stručni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u Republici Hrvatskoj,

-         imaju prebivalište na području Grada Zadra najmanje 5 godina prije raspisivanja natječaja,

-         nemaju stipendiju ili druge novčane potpore za školovanje odobrene od nekog drugog subjekta,

 

III.

 

            Kriteriji za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja jesu materijalni i socijalni položaj, a korektivni kriterij je opći uspjeh u prethodnoj godini školovanja, uz ispunjenje navedenog u glavi II. ovog Natječaja.

 

 

1. Materijalni položaj:

 

Ovaj uvjet ispunjava korisnik, ako nema mjesečni prihod veći od:

 • samac                                                                         2.500,00 kuna
 • dvočlana obitelj                                                          3.500,00 kuna
 • tročlana obitelj                                                 4.500,00 kuna
 • četveročlana obitelj                                                     6.000,00 kuna
 • za svakog daljnjeg člana                                                  500,00 kuna

 

Materijalni položaj studenta boduje se kako slijedi:

 1. samac             

-         do 1.500,00 kuna                                                                  100 bodova

-         od 1.501,00 do 2.000,00 kuna                                                             70 bodova

-         od 2.001,00 do 2.500,00 kuna                                                 40 bodova

 

 

 1. dvočlana obitelj

-         do 2.000,00 kuna                                                                   100 bodova

-         od 2.001,00 do 2.800,00 kuna                                                           70 bodova

-         od 2.801,00 do 3.500,00 kuna                                                            40 bodova

 

 1. tročlana obitelj

-         do 2.500,00 kuna                                                                   100 bodova

-         od 2.501,00 do 3.600,00  kuna                                               70 bodova

-         od 3.601,00 do 4.500,00  kuna                                               40 bodova

 

 1. četveročlana obitelj

-         do 4.000,00 kuna                                                                   100 bodova

-         od 4.001,00 do 5.000,00 kuna                                                             70 bodova

-         od 5.001,00 do 6.000,00 kuna                                                              40 bodova

 

 1. za svakog daljnjeg člana  500,00 kuna                            30 bodova

 

 

2. Socijalni položaj studenta boduje se kako slijedi:

 

 1. ako kandidat nema oba roditelja                                               60 bodova                
 2. ako je kandidatu aktom ovlaštene institucije

            utvrđen jedan od oblika invalidnosti

 •  80% i više                                                                   60 bodova
 • manje od 80%                                                              40 bodova
 1. ako je kandidat iz obitelji koja ostvaruje pravo na

            stalnu pomoć Centra za socijalnu skrb                           60 bodova

 1. ako kandidat nema jednog roditelja                                           40 bodova
 2. ako je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne

            prima financijsku pomoć od drugog roditelja                              20 bodova

 1. ako je kandidat iz obitelji s više djece:
 • za svako predškolsko dijete u obitelji kandidata

                        ili dijete na školovanju u mjestu prebivališta                  10 bodova

 • za svako dijete u obitelji kandidata na školovanju

                        izvan mjesta prebivališta                                               20 bodova

 

 

3. Opći uspjeh u prethodnom školovanju:

 

U slučaju istog broja bodova prednost imaju studenti s boljim općim uspjehom u prethodnoj godini školovanja, ukoliko i po tom kriteriju budu izjednačeni prednost se daje studentu na višoj godini studija.

 

IV.

 

Uz zamolbu za dodjelu stipendije kandidati su dužni priložiti:

 1. domovnicu (presliku)
 2. potvrdu o prebivalištu (ne stariju od 30 dana) za posljednjih 5 godina od dana objave natječaja
 3. potvrdu o redovitom studiju u akademskoj 2011./2012. godine
 4. ovjerenu izjavu da nemaju već odobrenu novčanu potporu za školovanje od nekog drugog subjekta

 

 

 1. isprave kojima dokazuje svoj materijalni i socijalni položaj:
  • dokaz o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva za posljednje tromjesečje (za zaposlene članove obitelji – potvrda poslodavca o visini plaće zadnja tri mjeseca prije podnošenja zamolbe; za umirovljenike – preslika odreska o isplati mirovine; za nezaposlene – uvjerenje Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o tri zadnje isplaćene naknade; uvjerenje Centra za socijalnu skrb o privremenom uzdržavanju, odnosno dokaz o uplaćenom uzdržavanju od strane roditelja – temeljem presude o razvodu braka ili presude o uzdržavanju).
  • potvrdu Porezne uprave  o primanjima za sve članove zajedničkog kućanstva
  • uvjerenje Centra za socijalnu skrb o ostvarivanju prava na stalnu pomoć pribavljeno u tijeku trajanja natječaja
  • dokaz da kandidat nema jednog/oba roditelja (smrtni list, potvrda o nestanku osobe)
  • dokaz o invalidnosti kandidata
  • ovjerenu izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja koji ne prima nikakvu financijsku pomoć od drugog roditelja
  • dokaz da su članovi obitelji kanidata iz obitelji s više djece na redovitom školovanju, odnosno djeca predškolske dobi (original ili ovjerene potvrde – od strane škole/studija o redovitom školovanju braće/sestara, odnosno rodni list za maloljetnu braću/sestre)
 2. original ili ovjerenu kopiju svjedodžbe posljednje godine obrazovanja u srednjoj školi za studente prve godine
 3. ovjeren prijepis ocjena za prethodnu godinu studija za ostale studente (ukoliko fakultet ne izdaje prijepis ocjena po godinana, priložiti presliku čitavog indeksa)

 

V.

 

Prijave se podnose od 15. prosinca 2011. do 02. siječnja 2012. godine.

 

Lista prvenstva za dodjelu stipendija objavljuje se na Oglasnoj ploči Grada Zadra i OTP banke d.d., te službenim web stranicama Grada Zadra u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

 

                                                     VI.

 

      Prijave s potrebnom dokumentacijom predaju se u natječajnom roku u sobu   br. 5 (pisarnica-prizemlje), Gradska uprava Grada Zadra, Narodni trg 1 ili šalju poštom na istu adresu, uz naznaku „Za stipendiju“.

 

Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

 

Klasa: 604-02/11-01/266

Urbroj: 2198/01-10/2-11-4

Zadar, 15. prosinac 2011.