NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra
NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

 

Temeljem članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („ Narodne novine“, broj: 91/96, 68/98,137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 36. Statuta Grada Zadra ( „Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/13, 9/14, 2/15, 3/18, 7/18 - pročišćeni tekst, 15/19, 2/20 i 3/21) i Odluke Gradonačelnika Grada Zadra, KLASA: 940-01/21-01/10, URBROJ: 2198/01-2-22-5 od 17. ožujka 2022. godine, Gradonačelnik Grada Zadra raspisuje

 NATJEČAJ za prodaju nekretnine u vlasništvu Grada Zadra

 

  1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u vlasništvu Grada Zadra i to:

- čest. zem. 6679 k.o. Bokanjac n.i., površine 243 m2, a koja odgovara dijelu

  nekretnine oznake čest.zem. 782/976 k.o. Bokanjac s.i., s ukupnom početnom

  cijenom od 172.000,00 kuna

  1. Pravo sudjelovanja na javnom natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema važećim propisima Republike Hrvatske mogu biti vlasnici nekretnina na području Republike Hrvatske i koji su uplatili jamčevinu u iznosu od 5% početne cijene nekretnine, i to na žiro račun  IBAN HR 5924070001852000009, model HR26, poziv na broj 7757 - 019 - OIB uplatitelja, a uplaćuje se u korist proračuna Grada Zadra, s naznakom „za nekretninu“.
  1. U cijenu nekretnine nisu uračunata porezna davanja koja plaća kupac.
  1. Ponude ponuditelja koji imaju neplaćene dospjele dugove prema Gradu Zadru neće se razmatrati.
  1. Najpovoljniji ponuditelj koji odustane od kupnje, odnosno ne zaključi ugovor o kupoprodaji u roku od 15 dana od dana primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuditelja, gubi pravo na povrat uplaćene jamčevine, a ponuditelju koji ne uspije u javnom natječaju vratit će se uplaćena jamčevina, kao i u slučaju iz točke 9. ovog javnog natječaja.

Izabrani ponuditelj dužan je uplatiti kupoprodajnu cijenu u roku od 30 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora.

  1. Pisana ponuda iskazuje se isključivo u kunskom iznosu, a uz ponudu je obvezno dostaviti:

- preslik osobne isprave za fizičku osobu, te rješenje o upisu u trgovački registar za pravne   osobe,

- dokaz o uplaćenoj jamčevini,

- potvrdu Grada Zadra, Upravnog odjela za financije, da ponuditelj nema neplaćenih dospjelih obveza prema Gradu Zadru, po svim osnovama, do dana zaključenja ovog javnog natječaja,

- podatak o broju tekućeg ili žiro-računa za povrat jamčevine sudionicima čije ponude ne budu prihvaćene ili u slučaju poništenja natječaja

  1. Grad Zadar će s najpovoljnijim ponuditeljem sklopiti ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine.
  1. Rok za dostavljanje ponuda iznosi 15 (petnaest) dana od dana objave javnog natječaja.

 

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD ZADAR

Upravni odjel za gospodarenje gradskom imovinom

Narodni trg 1,

„Prodaja nekretnina“ - NE OTVARATI!, s naznakom broja čestice.

  1. Gradonačelnik Grada Zadra zadržava pravo da predmetni Javni natječaj poništi bez posebnog obrazloženja.

                                                                                                  

                                                                                                  GRADONAČELNIK

                                                                                                         Branko Dukić